Journal

Editorial Board

Editors-in-Chief

Min Zhang, Soochow University, China
Minghui Dong, Institute for Infocomm Research, Singapore

International Advisory Board Members

KeySun Choi, KAIST, South Korea
Sheng Li, Harbin Institute of Technology, China
Kang-Kwong Luke, HKU, China
Sproat Richard, UIUC, USA
Shiwen Yu, PKU, China
Matsumoto Yuji, NIST, Japan

International Editorial Board Members

Minghui Dong, Institute for Infocomm Research, Singapore
Guohong Fu, Heilongjiang University, China
Qiang Huo, Microsoft Research, China
Donghong Ji, Wuhan University, China
Haizhou Li, Institute for Infocomm Research, Singapore
Jianyun Nie, University of Montreal, Canada
Fuji Ren, Tokushima University, Japan
Bin Sun, Peking University, China
Maosong Sun, Tsinghua University, China
Hongyin Tao, University of California Los Angeles, USA
Hui Wang, National University of Singapore, Singapore
Jianqi Wang, Ohio State Univeristy, USA
Jie Xu, Huazhong Normal University, China
Hao Yu, Fujitsu Research Center, China
Yulin Yuan, Peking University, China
Guodong Zhou, Suzhou University, China
Chengqing Zong, Institute of Automation, CAS, China